data publikacji

Rynek pracy w Polsce ma się coraz lepiej. Jesteśmy na czwartym umiejsców wśród krajów EMEA, w których będzie najłatwiej o pracę.

Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +26 proc.

Wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału są zdecydowanie pozytywne. Aż 88 proc. pracodawców w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w swoich firmach w nadchodzącym kwartale.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na optymistycznym poziomie, wynosząc +9 proc.

Podkreślmy, że dodatnia prognoza dla naszego kraju odnotowywana jest 13. kwartał z rzędu. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonej pozycji, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5 proc. zamierza redukować etaty, a 70 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Obserwowana od dłuższego czasu poprawa na rynku pracy nie zwalnia tempa – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Optymistycznemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej. To tym bardziej godne uwagi, że jest on papierkiem lakmusowym dla reszty rynku i zapowiada dobry kwartał również w innych branżach. Z racji obaw przed zagrożeniami terrorystycznymi w innych krajach, wzrostu ilości miejsc pracy należy spodziewać się również w polskiej turystyce i związanymi z nią usługami. Dobra passa będzie trwała również w pozostałych branżach, prócz energetyki, której osłabienie odnotowujemy już od dłuższego czasu. Nie odbije się też ono w nadchodzących ciepłych miesiącach. Ocieplenie rynku wiąże się ze wzrostem niedoboru talentów, który staje się jednym z czołowych problemów firm. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wykwalifikowani pracownicy, to największa wartość przedsiębiorstw, która może zadecydować o ich konkurencyjności i być lub nie być na rynku.    

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największe wzrosty odnotowano w Produkcji przemysłowej i Budownictwie, odpowiednio o 12 i o 10 punktów procentowych. Zauważalnej poprawie, o 7 punktów procentowych, uległa sytuacja w sektorze Restauracje/Hotele.
Umiarkowany wzrost odnotowano dla branż Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo i Transport/Logistyka/Komunikacja, o 6 punktów procentowych dla obu. Nieznaczny skok uzyskano dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Sytuacja w obszarach Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego pozostaje na zbliżonym poziomie lub nie ulega zmianie.
Jedyny spadek, jaki odnotowano w tej edycji badania w ujęciu rocznym, uzyskano dla branży Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 4 punkty procentowe.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale.
Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +13 proc. Zauważalny optymizm panuje również w Centrum, na Wschodzie, +10 proc. dla obu, a także na Północy, +9 proc. Umiarkowany optymizm odnotowano na Południu oraz Północnym Zachodzie, odpowiednio +8 i +6 proc.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +26 proc. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych.
Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +9 proc.

Najniższe wyniki odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +3 proc. dla obu, sygnalizując nieznacznie optymistyczne perspektywy dla szukających pracy. 


Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 34.
Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0